REZERWUJ
0
Twój koszyk jest pusty.

Polityka prywatności sklepu internetowego Stopień Natury

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu  internetowego pierwszystopien.pl/stopiennatury (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”). 
 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Tomasz  Stępniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Polandia4u Tomasz  Stępniak z siedzibą pod adresem Pilotów 71B\49 31-462 Kraków NIP  8151740242 REGON 367698223, zwany dalej administrator.  
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu  Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. 
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności  Klientów odwiedzających Sklep Internetowy. 

Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób  fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub  zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki  organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje  zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami. 
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku: 
 1. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy  sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży
 2. badania satysfakcji Klientów. Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania  do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, polegającego  na zapewnieniu i utrzymaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu  zadowolenia Klientów z produktów i usług
 3. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje  następujące dane: 
  1. imię i Nazwisko
  2. dane adresowe: Ulica, numer domu/mieszkania, kraj, kod pocztowy, miasto
  3. adres e-mail 
  4. numer telefonu 
  5. nazwa firmy (opcjonalnie w przypadku przedsiębiorcy) 
  6. NIP (opcjonalnie w przypadku przedsiębiorcy) 
 4. W przypadku badania satysfakcji klientów, Administrator przetwarza  następujące dane: 
  1. adres e-mail 
  2. numer zamówienia 
 5. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane  dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera  Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj  przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.o realizacji prawnie  usprawiedliwionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu i  utrzymaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z  produktów i usług. 
 6. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje  o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach,  podejmowanych w Sklepie Internetowym. 
 7. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane  niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z  funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane  dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki  Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia  roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. 
 8. Przekazanie danych osobowych do Administratora jest dobrowolne, w związku  z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za  pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że  niepodanie określonych w formularzach danych w procesie składania  zamówienia uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

Udostępnianie danych oraz czas ich przetrzymywania 

 1. Niniejsza Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których  korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy  usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień  umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do  celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo  samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). 
  1. Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe  wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do nich m.in. dostawcy  świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do badania satysfakcji Klienta, systemy do analizy ruchu w  Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii  marketingowych; 
  2. Administrator korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na  polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych  Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe. 
 2. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 
 3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
  1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak  długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres  czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić  Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis  szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla  roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej – trzy lata.  
  2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak  długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres  odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie  stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o  świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej – trzy lata.
 4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom  w celu dostarczenia zamówionych towarów: 
  1. firmie kurierskiej
 5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system eService jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności  spółce Eservice Sp.z.o.o z siedzibą w Warszawie pod adresem Jana Olbrachta  94 01-102 Warszawa 
 6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu  Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem   
 7. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom  organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub  Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Cookies, adres IP

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep  Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle  zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz  indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje  zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane  przez Administratora produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych  potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość  opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w  Sklepie Internetowym. 
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: 
  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu  komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia.  Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek  danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego  Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.  Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek  danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów. 
 3. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu: 
  1. uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w  Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej  podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła; b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia  anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci  korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i  zawartości. 
 4. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu: 
  1. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu Instagram  (administrator cookies zewnętrznego: Instagram LLC.z siedzibą w USA);
  2. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego  facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w  USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii) 
 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu  Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do  komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub  oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają  możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.  W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego  będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików  cookies. 
 6. Administrator może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer  przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez  dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W  większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia  się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez  Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem,  tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy  najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz  ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych  programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego. 
 7. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na  nich obowiązujące. 

Prawa osób których dane administrator posiada

 1. Klient ma zawsze prawo do cofnięcia każdej zgody. Cofnięcie zgody ma skutek natychmiastowy i nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez Administratora  przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie ma żadnych negatywnych  konsekwencji oprócz ewentualnych problemów przy funkcjonalności niniejszej    
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: 
  1. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn  związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych  osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w  oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług  Administratora, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych  funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu  Internetowego, a także badanie satysfakcji. 
  2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów  marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw  Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych  celach. 
  3. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej  podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta  zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw. 
 3. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych 
 4. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  2. Wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę; 
  3. Wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych; 
  4. Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego,  któremu Administrator podlega; 
  6. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. 
 5. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane  osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,  dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego  obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa  państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w  szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail,  które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń  związanych z korzystaniem z usług Administratora, czy też dodatkowo adresu  zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane  zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z  zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług. 
 6. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia  korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie  będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator  nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych. 
 7. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach: 
  1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia  prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; 
  2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia,  dochodzenia lub obrony roszczeń; 
  4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na  szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad  interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta. 
 8. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo: 
  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,  planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania  tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest  możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie  wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o  zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza  Unię Europejską; 
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 9. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z  uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo  żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez  przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty   
 10. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie,  administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane  osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu  administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 
 11. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia  niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w  ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie  miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz  jego przyczynach. 
 1. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu  uprawnień. 
 2. Klient ma prawo żądać od Administrator przekazania kopii standardowych klauzul umownych. 
 3. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych  osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. 

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni. 
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na  adres:info@stopiennatury.pl 
 3. Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2020 r.