REZERWUJ
0
Twój koszyk jest pusty.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STOPIEŃ NATURY
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży
prowadzonej przez Tomasza Stępniak prowadzącego działalność gospodarczą pod
firmą Polandia4u Tomasz Stępniak z siedzibą pod adresem Pilotów 71B\49 31-462
Kraków NIP 8151740242 REGON 367698223 za pośrednictwem sklepu
internetowego o nazwie „Stopień Natury” funkcjonującego pod adresem
internetowym www.pierwszystopien.pl/stopiennatury (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

1. DEFINICJE

 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 •  Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 • Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży
 • Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sprzedawca – oznacza Tomasza Stępniak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Polandia4u Tomasz Stępniak z siedzibą pod adresem Pilotów 71B\49 31-462 Kraków NIP: 8151740242 REGON: 367698223 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii; będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 • Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające pod adresem www.pierwszystopien.pl/stopiennatury
 • Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży
 • Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 • Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów
 • Dane osobowe – dane zgromadzone w ramach przyjmowania i realizacji zamówienia w Sklepie, a także w innych do tego przeznaczonych miejscach Sklepu, informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sprzedawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Sklepu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Sklepu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Kupującego, w tym
  w celach marketingowych obejmujących przesyłanie informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Sprzedającego.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. Więcej o „cookies” można znaleźć w Polityce Prywatności niniejszego sklepu.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 7. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przechowywanie i przetwarzanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Dla korzystania ze Sklepu Kupujący powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarkę internetową: : IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlane sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć

3. ZAMÓWIENIA

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Kupuję i Płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 3. Zamówienia dokonywane są wyłącznie przez Stronę Internetową Sklepu.
 4. Zakupu Towaru może dokonać wyłącznie Kupujący, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5.  Ceny Towarów na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT). Ceny podawane są w złotych polskich.
 6. Ceny podane w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów płatności. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest w Formularzu Zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.
 7.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień potwierdzonych przed dniem zmiany cen.
 8.  Kupujący może dokonać zakupu Towaru poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Kupujący może mieć do wyboru kilka wariantów Towaru w różnych wariantach objętościowych, wagowych lub smakowych w różnych cenach. Po dokonaniu wyboru Towaru Kupujący samodzielnie określa liczbę sztuk Towaru za pomocą dostępnych przycisków „+” oraz „-”, a następnie powinien kliknąć w ikonę koszyka. Wybrany Towar zostaje zapisany w koszyku Kupującego i może on kontynuować zakupy w Sklepie dodając do koszyka kolejne Towary.
 9. Po zakończeniu zakupów Kupujący powinien przejść na stronę Zamówienia. Na stronie Zamówienia Kupujący powinien sprawdzić poprawność znajdujących się w koszyku Towarów, wypełnić Formularz Zamówienia, na następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 10. Z chwilą złożenia Zamówienia, tj. kliknięcia w przycisk “Kupuję i płacę” między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży produktów objętych Zamówieniem.
 1. Dostępne metody płatności to:
 • szybki przelew internetowy,
 • przelew bankowy,
 • karta kredytowa,
 • BLIK
 1.  Na każdym etapie składania Zamówienia Kupujący może je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Kupującego do końca (tj. nie zostanie kliknięty przycisk „Kupuję i płacę”), zostanie automatycznie anulowane.
 2. Sprzedawca dostarcza Kupującemu dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, wraz z dostarczonym Towarem. W celu wystawienia faktury VAT Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego i podać niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
 3. Dla korzystania ze Sklepu Kupujący powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarkę internetową.

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Wszystkie Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są w dni robocze.
 2. Przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę następuje po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.
 3. Termin realizacji Zamówienia wynosi 24 godziny i liczony jest od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia.
 4.  Realizacja Zamówienia obejmuje kompletowanie zamówionych Towarów, ich zapakowanie oraz przygotowanie do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania Zamówienia do wysyłki.
 5. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się terminu dostawy.

5. DOSTAWA

 1.  Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Polski.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3.  Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 4. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres pocztyelektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 5. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 6.  Sprzedawca na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zamówienia, przesyła fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary, w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF.
 7. Koszty dostawy pokrywa Kupujący, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu lub regulaminu promocji stanowią inaczej.
 8.  Z chwilą odebrania Towaru przez Kupującego przechodzą na niego korzyści i ciężary z nim związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny
 2.  Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 3.  Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@stopiennatury.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4.  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.
 5.  Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6.  Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 7.  W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na konto bankowe Kupującego podane w formularzu zwrotu towaru.
 10.  Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 11.  Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY I REKLAMACJE

 1.  Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar pozbawiony wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Podstawy oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy określone są szczegółowo w przepisach kodeksu Cywilnego.
 3.  Reklamacje należy składać poprzez wypełnienie formularza zwrotu towaru
  znajdującego się poniżej niniejszego regulaminu.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni pod dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres podany przez Konsumenta w zgłoszeniu reklamacji.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1.  Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.11.2020 r.
 2.  Kupujący mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  e-mail: info@stopiennatury.pl
  tel: (+48) 782 692 887
 3.  W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU